01jun

Staat van Utrecht Inspiratiesessie

Donderdag 1 juni werd in het Stadshuis Nieuwegein een Inspiratiesessie over de Staat van Utrecht gehouden. De bijeenkomst was georganiseerd door de VNG afdeling Utrecht in goede samenwerking met het Netwerk Utrecht2040. De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht en is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met o.a. de gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040.

Het in de raadzaal bijeengekomen gezelschap was breed samengesteld: naast raadsleden, leden van de colleges van B&W en gemeentesecretarissen was er een aantal bestuursadviseurs van diverse Utrechtse gemeenten.

De bedoeling van de bijeenkomst was om aan de hand van de Staat van Utrecht inspiratie te bieden voor zowel de huidige als de komende bestuursperiode door te laten zien wat in de provincie Utrecht en haar gemeenten speelt en welke speerpunten beleidsmatig kunnen worden benut of worden meegenomen in verkiezingsprogramma’s of gemeentebegrotingen.

Ook werd gekeken naar de inhoud van de Staat van Utrecht, welke relevante opgaven daarin gesignaleerd kunnen worden en werd inspiratie geboden hoe de Staat van Utrecht kan worden gebruikt en ingezet.

Doorontwikkeling

Na de opening door Pim Bannink, namens het bestuur van de VNG afdeling Utrecht, was het woord aan Joris Hoogenboom, voorzitter van het Netwerk Utrecht2040 en directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Hij wees er op dat de nieuwe Staat van Utrecht een doorontwikkeling is van de vorige versie Was dat eerst vooral op provinciaal niveau, is dat nu met name op gemeentelijk niveau. De Staat heeft diverse functies: het is niet alleen een monitor maar ook een middel voor dialoog.

Jeannine van Bree, projectleider bij de NMU, beschreef vervolgens de diverse onderdelen van de Staat van Utrecht. Het is een enorme databank met diverse onderdelen gerangschikt over 12 thema’s en 40 subthema’s. Met de data van de 26 Utrechtse gemeenten zijn allerlei vergelijkingen mogelijk, ook tussen de 12 provincies. De website van de Staat van Utrecht bevat ook een analyse van de data: wat zeggen de cijfers en hoe kunnen deze worden geduid. De gegevens zijn afkomstig van onder meer het CBS en het RIVM. Behalve de site is er ook een overzichtelijk boekje verschenen. Naast overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties kan de Staat ook gebruikt worden door burgers.

Discussie

De bijdrage van Jeannine van Bree leverde een interessante discussie op. Duidelijk werd dat er aan het actualiseren van de gegevens wordt gewerkt. Bij een aantal onderwerpen worden meerjarenprognoses gegeven, maar dat is helaas niet overal het geval. Veel vragen gingen over extra informatie, maar dat hangt af van de beschikbaarheid. De Staat is een provinciebrede databank, maar helaas is een verbinding met andere databanken nog niet mogelijk.

Benadrukt werd dat de huidige Staat niet allesomvattend is en dat wensen ten aanzien van de volgende editie beslist welkom zijn. In dat verband wordt ook de samenwerking gezocht met de EBU, U10 en dergelijke. Eén van de meer gehoorde wensen was om meer prognoses en trends in beeld te krijgen.

Jeannine van Bree benadrukte ook het belang van de Staat waar het gaat om de bruikbaarheid voor verkiezingsprogramma’s. Erik van Loon, bestuursadviseur bij de gemeente Zeist, beaamde dat en gaf aan de Staat ook te gaan gebruiken voor het overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad. Omdat er zoveel informatie in gebundeld is, wordt de Staat in Zeist ook gedeeld met de raadsfracties en de politieke partijen.

Pieter de Kruif, wethouder in Woudenberg, merkte op dat het goed is om allerlei gegevens te duiden maar zou deze graag zo veel mogelijk met elkaar in relatie willen brengen. Jan Overweg, wethouder in Leusden, zei het interessant te vinden bepaalde ontwikkelingen te kunnen objectiveren. Er zijn gemeenten die ten opzichte van Leusden op bepaalde terreinen betere cijfers halen, bijvoorbeeld als het gaat om woninginbraak. Dat riep bij hem de vraag op wat hij dan op dat gebied van andere gemeenten kan leren.

Verdieping

Joris Hogenboom sloot de geanimeerde bijeenkomst af door er op te wijzen dat het werken met data leuk blijft, maar ook andere inzichten en verdieping oplevert. Hij riep de aanwezigen op de Staat van Utrecht breed te benutten en vooral ook collega’s enthousiast te maken hetzelfde te doen. Tenslotte deed hij een beroep op alle gebruikers om onderwerpen of gegevens die worden gemist of zijn opgevallen vooral te melden. Ook voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen via info@staatvanutrecht.nl.

Aanbod van de Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht en is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met o.a. de gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040. Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via info@staatvanutrecht.nl.  Bent u geïnteresseerd in een bijdrage over de Staat van Utrecht binnen uw organisatie (bv. bij een raadsvergadering), dan kunt u ook contact opnemen.